Καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς. 

Παράταση  προθεσμίας για την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς αναφορικά με λογιζόμενη διανομή μερίσματος (0623) για το φορολογικό έτος 2018 

Στις 27 Ιανουαρίου 2021, το Τμήμα Φορολογίας, με ανακοίνωση προς το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, ενημέρωσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πως η καταβολή της πιο πάνω έκτακτης αμυντικής εισφοράς καθίσταται δύσκολη, όχι μόνο λόγω της πανδημίας αλλά και κάποιων ασαφειών που εξακολουθούν να υφίσταται αναφορικά με το φορολογικό χειρισμό συγκεκριμένων θεμάτων που επηρεάζουν τον υπολογισμό της.  

Για τους πιο πάνω λόγους η καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς αναφορικά με λογιζόμενη διανομή μερίσματος (0623) για το φορολογικό έτος 2018 μπορεί να γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων. 

 

Contact Us

    en_GB